Hướng dẫn sử dụng hệ thống Email cá nhân

Hướng dẫn sử dụng hệ thống Email cá nhân và đăng nhập thành viên Website dành cho cán bộ, nhân viên của Tập đoàn

Danh sách tài khoản email cá nhân

Danh sách tài khoản Email của cac cá nhân, bộ phận trong Tập đoàn

Văn bản số 221 TB/HS-BĐT ngày 26/9/2016 của Tổng giám đốc Tập đoàn

Văn bản số 221 TB/HS-BĐT ngày 26/9/2016 của Tổng giám đốc Tập đoàn v/v chính thức đưa hệ thống website và email của Tập đoàn vận hành trên Internet