Giá trị cốt lõi

UY TÍN – TẬN TÂM – CHUYÊN NGHIỆP – HIỆU QUẢ
 

Uy tín: Lấy chữ "TÍN" làm cam kết. Luôn nỗ lực tối đa để cụ thể hóa các cam kết trong mọi hành động với các đối tác, khách hàng, cộng đồng xã hội

Tận tâm: Lấy chữ "TÂM" làm nền tảng. Mọi hành động luôn thượng tôn pháp luật, thể hiện đạo đức kinh doanh và văn hóa của Tập đoàn

Chuyên nghiệp: Luôn thể hiện tính "CHUYÊN NGHIỆP" trong mọi hành động

Hiệu quả: Đề cao tính "HIỆU QUẢ" vì lợi ích và các giá trị của doanh nghiệp, của các đối tác, khách hàng.